کودکان و تجارت سکس در ايران


امروز يکى از شايع ترين معضلات جامعه بشرى رواج پديده اى است که به تجارت سکس موسوم شده است . اين پديده ابعاد وحشتناکى به خود گرفته است که در اينجا ميخواهم گوشههاى کوچکى از آن را به زبان آمارهاى رسمى آه تاآنون منتشر شده اند، شما نشان دهم.طبق آمار در هر ساعت حدود ١٥ بچه به کودکان خيابانى در ايران اضافه ميشود.هر چند آه آمار دقيقى از کودکان خيابانى در دست نيست ولى به گفته روزنامه هاى دولتىتعداد اين بچه هاى سرگردان در ايران بيش از يک ميليون نفر است.در مرداد ماه ٨٣ تعداد ٥٤ کودک ايرانى را در يک بازار مثل بازار برده فروش ها بهتاجران سکس فروختند.براساس گزارشات منتشر شده، کودکانى که به خيابان ها فرار ميکنند کمتر از ٢٤ ساعتمورد تجاوز قرار ميگيرند.يونيسف در سال ٢٠٠١ اعلام کرد که نرخ سکس کودکان در ايران ٦٣ درصد بالا رفتهاست.تعداد زيادى از کودکانى که در ايران مورد سو استفاده جنسى قرار ميگيرند ، کودکانخانواده هاى کم در آمد يا کارگران بيکار شده، کارگرانى که دستمزدشان پرداخت نشده استيا بدنبال دستمزد معوقه شان هستند .روزنامه نشاط در سال ٩٦ خبر از ٢٠ هزار کودک خيابانى اسير در دام بايد هاى سواستفاده جنسى از کودکان را ميدهد و در سال ٢٠٠١ اين رقم به ١٢٠٠٠٠٠ نفر رسيدهاست.در گزارش ديگرى آمده است آه ماهانه ٤٥ دختر ايرانى ١٦ تا ٢٥ ساله در کراچى پاکستانتوسط افراد پروتمند خريدارى ميشوند . روزنامه هاى ايران فاش ساختند آه اخيرا پديدهفروش دختران توسط خانواده ها يا شوهرانشان در شهرهاى مختلف مرزى ابعاد نگرانکننده اى پيدا کرده است . قرباينان قاچاق که کودکان هستند اغلب از خانواده هايى هستند کهدر حاشيه شهر زندگى ميکنند و دچار فقر بسيار شديد هستند .جالب اينجاست که روزنامه شرق به تاريخ ٩ دى ١٣٨٣ از قول سخنگوى قوه قضائيه رژيماسلامى ميگويد : قوه قضائيه آمارى از کودک آزارى در ايران ندارد !! درحاليكه شواهد وگزارشات عيني فاش ميسازند آه در هر ١ ساعت ١ مورد کودک آزارى در ايران وجوددارد.طبق آمار پليس ايران چهل هزار دختر ايرانى در خيابان ها ميخوابند و کودکانى وجوددارند که حاظر در قبال فقط ١٠٠ تومان با يکديگر ارتباط جنسى برقرار کنند.اين آين آمارها تنها قطعا هنوز پرده از آل واقعيات خوفناآى آه در جامعه ايران بر سرآودآان ميرود برنميدارد.نخست به اين مسئله بپردازم که هر گونه تجارت سکس چه بزرگسال و چه کودک شکثراناشى از فقر مادى و نبود امکانات يك زندگى سالم و انسانى مطابق استانداردهاي رايج درغرب ميباشد . ماشين توليد سيستم سو استفاه جنسى و تن فروشى و انواع تضييقات انسانىنسبت به آودآان، فقر و سيستم حاآم بر جامعه است . اين سيستم مناسبات سرمايه دارى منبعو منشا انواع بردگى ها و بي حقوقى هاي آودآان از جمله تجارت سكس آودآان است . اماابعاد فاجعه آميز و رقت انگيز تجارت سكس در ايران به مذهب و سنت ها و عرف هايخرافى و مذهبى برميگردد . بعبارتى فقر و ايجاد يك فضاي آلوده و مسموم از سنت هايپوسيده و خرافي عهد حجرى دو عامل اصلي ابعاد تكان دهنده تجارت سكس آودآان درايران است.ريشه دوم اين مسئله نبود تضمينات قانونى حمايت از آودآان و خود دستگاه و سيستم قضاييجمهوري اسلامى است . جمهوري اسلامي و قوانين اسلامي و ارتجاعى اش نقش اساسي وتعيين آننده اي در سازماندهي توجيه قانونى و قضايى و شرعي بي حقوقى آودك در ايراناست.تجارت سكس در جامعه ايران در بستر چنين اختاپوس و هيولايي از بي حقوقي، هولناك وتكان دهنده ميباشد . آنجا که يک کودک ١٠ ساله را در ياسوج در ازاى يک گونى برنجميفروشند ، آن هم براى تامين غذاى يک ماه. به نمنونه هاي ديگر نگاهي بيندازيم:از تهران بگويم که گرانترين تن فروش ها بين ١٢ تا ١٥ ساله هستند و يک تن فروش ٢٠ساله ديگر مشترى ندارد . کودکانى را ميبينى که با آرايشى تند منتظر ماشينى هستند که بهقول خودشان کاسبى کنند . کودک ضعيفى که در برابر يک حيوان کثيف قرار ميگيرد و هرگونه شکنجه و بلايى را سر او مى آورند . براى کارايى بيشتر در سکس به او مواد مخدرميدهند . او را معتاد ميکنند ، کتک ميزنند ، با سيگار تنش را ميسوزانند ، فقط براى اينکه اوگرسنه است و پوشاک ندارد ، خانه ندارد ، بعد هم شلاقش ميزنند از مو آويزانش ميکنند ،هيکلش را زير خاک ميکنند و سنگ است که بر سر او ميبارد .در استان هاى جنوبى اگر کودکى در برابر تجاوز مقاومت کند سر و کارش با گلوله و چاقواست . در کشورى که پير زن ٦٧ ساله تجاوز ميشود. کودک چه امنيتى دارد.اما جنايت به اينجا محدود نميشود رژيم منحوس اسلامى خود بانى سيستماتيک کودک آزارىدر جامعه است . آنجا که شبکه هاى گسترده فروش کودکان را راه اندازى ميکنند فضاحتى کهدر نمايشگاه بين المللى کتاب بار آمد را هنوز فراموش نکرده ايم . آنجا که کودکان پسر ودختر ١٤ تا ١٦ ساله را براى استفاده جنسى به امارات و دوبى صادر کردند . خانه هدايتکرج را فراموش نميکنيم که مرکز بهزيستى و نگهدارى دختران فرارى بود که سران رژيمکثيف اسلامى آنجا را محل سو استفاده جنسى خود کرده بود .سيستم آموزشى که کودک رامجبور ميکند در ازاى نمره تن به هر نوع زجرى ميدهد . آن معلم قرآن درا در اراک بهخاطر داريد که به ١٦ کودک تجاوز کرده بود !!!به استان هاى شرقى برويم آنجا که ارزش زن و کودک در حد يک حيوان نزول کرده است .هيچ نوع حقوق شهروندى وجود ندارد گويى در ٣٠٠٠ سال پيش زندگى ميکنى هنوز درقبال مقدار کمى پول کودک را به عقد پير مرد ها در مى آورند . و اين رسم هيچ ايرادىبراى ساکنان آنجا ندارد ، اما اگر اين را به زبان سويدى ترجمه کنى از آن به عنوان جنايتنام ميبرند .سنت ، مذهب ، سرمايه دارى ، جمهورى اسلامى تمام اينها تک تک دشمنى مخوف براىکودک هستند که در سود جويى از کودکان ذى نفع اند .اما اين نظم دنياى وارونه است کهکودکان چنين سرنوشتى دارند .اين مبناى کار ماست اين پرچم کار ماست ، با جنگيدن چشم دنيا و بشريت مترقى را بهجنايت سرمايه دارى در ايران باز ميکنيم . وعده ما به کودکان در ايران اين است دنيايىبهتر و انسانى با تمام نرم هاى شاد و زيبا

Advertisements

7 responses to this post.

 1. kheili bad chap kardi mikhastam in matlabo be jahaye dige befrestam vali ungadr bad va ghalat chap shode ke pashimon shodam…………………..x

 2. بله متاسفانه بعضی قسمت ها نمی دونم چرا به هم ریخته ولی در کل قابل خوندنه

 3. خیلی وحشتناکه

 4. بله متاسفانه

 5. Posted by ناشناس on 2011/07/28 at 7:22 ب.ظ.

  dar USA ke mifrushan chi?? unam vase eslame???

 6. Posted by تيرزاد on 2012/05/09 at 2:38 ب.ظ.

  آمار اشتباه نديد.
  احمق جان هر ساعت 15 بچه به بچه هاي خيابان اضافه مي شود؟ يعني در روز 360 تن و هر هفته 2520 تن و هر ماه 10800 تن و در سال 131400 تن . در موردش فكر كردي؟
  و به اضافه اينكه چه كسي مشخص كرده استاندارد زندگي همونه كه در غرب وجود داره؟
  و قضيه دريافت 100 تومن و انجام سكس آدرسش كجاست؟
  ببخشيد بد حرف زدم . بايد بدتر حرف ميزدم .
  ترجيح ميدم بدن بفروشم تا اينكه خودمو بفروشم . خيلي فرق ميكنه .
  يا از اين دست نشانده ها ي آخوند و يا از اون قلدر هاي بي سواد ، از كدومشون حقوق و مزايا ميگيري؟

 7. Posted by ali on 2012/05/14 at 2:21 ب.ظ.

  آمار اشتباه نديد.
  behnam0914@yahoo.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: